Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1.Verkoper
Fluoshop maakt deel uit van de BV Penta Projects  met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Oscar Roelsstraat 1 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0849.845.308. 

2. Algemeen
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten van "Fluoshop.be" Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.
3.Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Bestellingen kunnen geweigerd worden wegens niet leverbaar of softwarefouten of andere redenen.


Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5.Levering
Leveringen en -kosten zijn enkel van toepassing voor België. De verzendingskosten voor Nederland bedragen 8.5 euro. Indien u de goederen in een ander land wilt laten leveren, neem dan contact op via contact@fluoshop.be voor een offerte op maat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van uw bestelling. De fout kan aanleiding geven tot extra kosten. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden, nemen wij contact met u op. Wanneer u zelf twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met ons via contact@fluoshop.be

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Fluoshop.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien verkeerde goederen geleverd worden, neem dan contact op met contact@fluoshop.be. U stuurt de goederen terug op. Na ontvangst van deze goederen, sturen wij de correcte goederen op. Het terugsturen van foutief geleverde goederen is ter onze last.

6. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

7. Betalingstermijn
De factuur dient betaald te worden, ten laatste 14 dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigings-email van Fluoshop.be. Pas na ontvangst van de betaling zullen de producten worden verstuurd. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt Fluoshop.be zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper.
 

8. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

9. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht ons hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen via ons modelformulier en moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Fluoshop.be, 9050 Gentbrugge, Oscar Roelsstraat 1 .  Met uitzondering van helmen van het merk ABUS aangezien deze niet worden teruggenomen door de leverancier.

Het retourneren en/of omruilen van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper. Bij een omruiling zullen er opnieuw verzendingskosten verschuldigd zijn. (Behalve wanneer Fluoshop.be goederen foutief leverde. Zie punt 5: levering.) De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen. Geopende verpakkingen en gebruikte producten worden ook niet teruggenomen. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die speciaal worden besteld worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. Goederen die reeds gewassen zijn worden ook niet teruggenomen!

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal Fluoshop.be het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen door middel van storting op een geldig rekeningnummer. Meer informatie kunt u vinden op de verzakingsrecht-pagina!

10. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van uw bestelling.  U kunt kiezen tussen verzending via BPost of DPD.   Indien u de goederen zelf komt ophalen, worden geen verzendkosten gerekend. Indien u kiest voor levering aan huis, regio waasland, worden de kosten voor het vervoer en al dan niet de spoedprocedure aan u doorgerekend.

12. Foto's
Alle foto's op de website van Fluoshop.be zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. Fluoshop.be is dan ook niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.

13. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Fluoshop.be, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Fluoshop zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.


14. Bewijs
Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

15. Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.